Веселин Илков

Веселин Илков

Веселин Илков е Началник отдел "Европейска координация" в Дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество” към Министерство на труда и социалната политика. Едно от най-важните задължения на г-н Илков към момента е да ръководи дейността на работната група, която се занимава с разработване на актове, провеждане на секторни политики, координация и контрол в областите на социалната политика и заетостта, вкл. корпоративната социална отговорност, по отношение ангажиментите на Република България като държава-членка на ЕС. Натоварен е и с управлението на сектор «Корпоративна социална отговорност» в рамките на горепосочената работна група, съставен от всички заинтересовани страни, занимаващ се с въпроси на ЕС. Г-н Илков участва в разработването на Национална стратегия за корпоративна социална отговорност и координация на националната политика в тази област. Член е на Работната група на високо равнище по КСО към Европейската комисия и секретар на Консултативния съвет по КСО към министъра на труда и социалната политика. Участва в многобройни консултативни органи в рамките на Европейската комисия в областта на трудовото право и в процеса на разработване и координиране на позициите на Република България в областта на социалната политика и заетостта за заседанията на Съвета на Европейския съюз (ЕПСКО) и Европейския съвет. Взема участие в редица успешни преговори и официални срещи в София и Брюксел във връзка с процеса на присъединяване на Република България към Европейския съюз в областта на социалната политика – трудово право, антидискриминация, равнопоставеност на жените и мъжете, безопасност и здраве при работа.