доц. д-р Мирослава Пейчева

доц. д-р Мирослава Пейчева

Мирослава Пейчева е доцент, доктор по икономика. Повече от 10 години участва като консултант по управление на човешките ресурси по проекти, финансирани със средства от Европейския Социален фонд, DFID, GTZ, PHARE. Специализирала е в Германия по проблемите на кариерното консултиране.

Научните й интереси са в областта на управлението на човешките ресурси, одита на човешките ресурси, корпоративната социална отговорност и социалния одит.

Има над 30 публикации свързани с управлението на човешките ресурси, одит на човешките ресурси, одит на текучеството на персонала, корпоративната социална отговорност, планирането на човешките ресурси, изследване на мотивацията, създаването и поддържането на професионални компетентности, развитие на комуникационните умения, набиране и подбор на персонала.