Марио Каменов

Марио Каменов

Марио Каменов е докторант по научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка” в Икономическия институт на БАН. Притежава магистърска степен по „Банков мениджмънт” от НБУ. Бакалавъската си степен придобива във Великотърновския университет по специалност „Стопанско управление”. От 2007 г. до момента г-н Каменов заема длъжността директор на Центъра за продължаващо и професионално обучение към ВУЗФ. В периода 2008 – 2010 г. ръководи няколко международни проекта финансирани от ЕС. От 2001 до 2007 г. заема различни длъжности в Международен банков инситут. Член е на Федералния съвет на Федерация на потребителите в България.