Учебен План

Учебен План

 • Каква е същността на корпоративната социална отговорност?
 • Как се финансира дейността по корпоративна социална отговорност ?
 • Как се разработват и въвеждат процедурите по корпоративна социална отговорност?
 • Какво включват стандартите за социално отговорно поведение?
 • Как се сертифицират фирмите за тяхното социално отговорно поведение?
 • Какви са принципите на Глобалния договор за корпоративна социална отговорност?
 • Какви са Европейските практики по корпоративна социална отговорност?
 • Какъв е световния опит в областта на Корпоративната социална отговорност?
 • Какво означава „социално и екологично счетоводство”?
 • Каква е същността на социалния одит?
 • Какво означава „социален мениджмънт”?I Семестър


Задължителни дисциплини

 • Теоретични основи на КСО
 • Екология и устойчиво развитие
 • Международна дейност по КСО – Глобален договор на ООН
 • Социално отговорни бизнес практики и модели

Избираеми дисциплини

 • Стратегии за корпоративна социална отговорност.
 • Социален одитII Семестър


Задължителни дисциплини

 • Финансов мениджмънт на дейностите по КСО
 • Екологично и социално счетоводство
 • Измерване и стандартизиране на процесите по КСО
 • Процес на сертифициране по стандарти ISO 26 000 и SA 8000

Избираеми дисциплини

 • Бизнес етика
 • Корпоративни и професионални пенсионни фондове