За Програмата

За програмата

Магистърската програма  КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ (ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ) цели да създаде ново поколение бизнес лидери, квалифицирани да овладяват предизвикателствата, поставени от бизнеса, обществото и средата на ХХI век.  Студентите ще получат  теоретични познания и практически умения, които ще им помогнат да бъдат успешни и отговорни мениджъри в компании и организации, независимо от предмета им на дейност.

 Обучението ще запознае студентите със същността на отговорното бизнес управление и ще ги постави лице в лице с част от най-наболелите проблеми на съвременните корпорации. Освен това ще ги научи да си служат със средства, подходи, механизми и решения, оказали се ключови за успеха на компании от световен мащаб.

 Защо да избера тази програмата?

Дипломата от програмата осигурява широко поле за професионална изява, като дава възможност за работа в различни структури, включително бизнес корпорации, консултантски фирми, неправителствени организации и държавна администрация.

 • Програмата подготвя специалисти, които могат да намерят реализация в различни структурни звена, работещи по линия на корпоративни комуникации, човешки ресурси, устойчиво развитие и други.

 • Завършилите програмата студенти имат възможност за кариерно развитие в сфера с международно влияние, която осигурява дългосрочни ползи за бизнеса, обществото и световната икономика като цяло.

 • Обучението представлява съчетание между теоретични знания и практически умения, които подготвят студентите за предизвикателствата на средата, в която ще работят, и развиват творческото им мислене, необходимо за създаването на ефективни решения.

 • Програмата осигурява подготовка на кадри за ключови управленски позиции, които изискват стратегическо мислене, многоаспектен поглед и иновативен подход по отношение на бизнес процесите.

  Какво ми дава тази програма? 

 • Срещи с опитни специалисти в сферата на КСО, които са част от лекторския екип на програмата.

 • Участие в уъркшопи, водени от практикуващи КСО специалисти

 • Практическо приложение на придобитите умения с решаването на реални казуси и работа в екип.

 • Работа в симулирана среда на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

 • Възможност за стаж в Българската мрежа на Глобалния договор, както и в големи компании, опериращи на българския пазар

 • Диплома за завършена магистърска степен от ВУЗФ ─ университет с международна акредитация от Британската акредитационна комисия.

 • Сертификат от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.